بخـوان دعـای فـرج را دعـا اثـر دارد... # ردیف


بخـوان دعـای فـرج را دعـا اثـر دارد...

درخواست حذف این مطلب

http://askquran.ir/gallery/images/5405/1_imam_zaman__8_.jpg

بخوان دعـــــای فــــرج را دعا اثر دارد
دعا, کبوتر عشق است بال و پر دارد

بخوان دعای فـــرج را و عافیت بطلب
که روزگار بسـی فتنه زیر ســــر دارد

بخـوان دعـــای فـــــــرج را و نا امید مباش
بهشـت پاکـــــــ اجابت, هــــــــــزار در دارد

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است
خــدای را شب یلدای غم , سحـــــر دارد

بخوان دعـای فـــــــرج را به شوق روز وصال!
مســـــــــــــــــافر دل ما نیتـــــ سـفـــــر دارد

بخوان دعـای فــرج را ز ی اشک
که یار گوشه ی چشمی به چشم تر دارد!

بخوان دعــــای فـــرج را که یوسف زهرا
ز ی غیبــــــــ به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا
حجاب غیبتــــــــــ از آن روی ماه بردارد